• Argevide NOR-STA wspiera działania osiągania zgodności ze standardami, jej utrzymania oraz zarządzania zgodnością zorientowanego na cele.

  Więcej
 • Efektywne tworzenie, ocena i zarządzanie argumentacją na rzecz bezpieczeństwa (safety case) oraz wiarygodności systemów (assurance case).

  Więcej
 • NOR-STA pomaga efektywnie i skutecznie zarządzać zgodnością ze standardami i bezpieczeństwem systemów

 • zarządzanie zgodnością zorientowane na cele

Użycie NOR-STA w zarządzaniu zgodnością

i certyfikacji online

Zdefiniuj cele zgodności do osiągnięcia.
Określ obszary kontroli i cele dla nich.
Użyj gotowe szablony, jeżeli są dostępne.
Zdefiniuj szczegółowe wymagania zgodności, kryteria oceny oraz jakie dowody zgodności są wymagane.
Przekaż projekty zgodności zainteresowanym osobom i podmiotom do zapoznania się z wymaganiami.
Osoby te mogą zgromadzić w systemie dowody zgodności odwołując się do istniejącej dokumentacji oraz przedstawić sposób realizacji wymagań.
Oceń online poziom zgodności na podstawie zgromadzonych dowodów i informacji. W razie potrzeby wykonaj testy lub audyty na miejscu.
Raportuj uzyskany poziom zgodności. Potwierdź zgodność lub certyfikuj.
Monitoruj utrzymanie zgodności przez ponowne oceny, audyty i przeglądy. Adaptuj model zgodności do zmian celów, standardów, organizacji i innych.

Samoocena zgodności w NOR-STA

Wymagania zgodności mają przejrzystą strukturę w NOR-STA, co ułatwia zapoznanie się ze standardem i ich analizę. Szablon może też określać, jaka dokumentacja jest wymagana do przygotowania. Ułatwia to planowanie działań do osiągnięcia zgodności oraz efektywne przygotowanie.

Wszystkie wymagania zdefiniowane w NOR-STA mogą być oceniane na bieżąco podczas prac lub w ramach sesji samooceny. Pozwala to nadzorować aktualny stan zgodności i śledzić postęp. Samoocena pozwala lepiej przygotować się do audytów i kontroli zgodności.

Zobacz katalog dostępnych projektów samooceny.

Korzyści zapewniania zgodności i certyfikacji online
dla audytorów i audytowanych jednostek

Lepsze zrozumienie standardu

Uporządkowane opisy wymagań zgodności oraz kryteria oceny pomagają użytkownikom szybciej poznać standard i łatwiej zacząć z nim pracę.

Uporządkowanie dokumentacji zgodności

Organizacja dokumentacji zgodności może być zoptymalizowana pod kątem skutecznego osiągania zgodności, sprawności przeglądów i szybkiej weryfikacji.

Lepsze przygotowanie do oceny

Użycie systemu w trakcie całego procesu przygotowania do oceny zgodności pozwala optymalizować prace na cele zgodności i lepiej przygotować się do oceny, z tym dzięki możliwości samooceny i stałej kontroli poziomu zgodności.

Ułatwienie współpracy pomiędzy organizacjami

NOR-STA stanowi bazę wiedzy o zgodności i postępie prac. Ułatwia współpracę organizacji osiągającej zgodność, organizacji doradczych i certyfikujących.

Wysoka efektywność audytów

Sesje oceny i wizyty audytorów mogą być bardziej efektywne dzięki możliwości przygotowania i przeglądu dokumentacji zgodności online.

Zgodność dla wielu standardów w jednym miejscu

NOR-STA umożliwia zarządzanie wieloma zbiorami dokumentacji zgodności dla różnych standardów. Szablony i modularyzacja pomagają skalować podejście.

Zastosowanie

NOR-STA jest uniwersalnym narzędziem zapewnienia i oceny zgodności standardów.
Nasi klienci stosują NOR-STA między innymi dla standardów:

 • akredytacja

  Zestaw standardów akredytacyjnych szpitali, CMJ, 2009

 • iSO

  ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  więcej informacji

 • iSO

  ISO 9001 System zarządzania jakością

 • iec-62443

  IEC 62443 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej

 • iSO

  PN-N 18001 / OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy

 • iSO

  ISO 26262 Pojazdy drogowe – Bezpieczeństwo funkcjonalne

 • iSO

  ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego

 • iSO

  EN/IEC 61511: Bezpieczeństwo funkcjonalne – Przyrządowe systemy bezpieczeństwa dla sektora procesów przemysłowych

 • iSO

  ISO/IEC 15408 Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych

 • iSO

  PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi

 • haccp_bez_tla

  Krajowe Ramy Interoperacyjności
  (Rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

 • haccp_bez_tla

  HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

 • logo_caf_beztla

  Wspólna Metoda Oceny CAF 2006
  i CAF 2013

 • Aktualności

  • Monitorowanie postępu zgodności

   NOR-STA wersja 7.4.1 wydana 24 kwietnia usprawnia monitorowanie zgodności, w tym przeglądy postępów. W systemie NOR-STA można przeglądać historię zmian ocen oraz stan zgodności na dowolny dzień. W nowej wersji zostało to rozszerzone o wykresy historii ocen zgodności. Kolejnym udogodnieniem są diagram zgodności dostępne w każdej sekcji argumentacji zgodności. Diagramy takie są też stosowane w […]

  • Prezentowanie stanu projektu na dashboardzie

   NOR-STA wersja 7.4 usprawnia zarządzanie projektami. Panel podsumowania projektu (dashboard) pokazuje główne parametry projektu, w tym jego kompletność projektu i wyniki oceny zgodności oraz powiązania do innych projektów i szablonów. Przypisywanie elementów argumentacji do użytkowników umożliwia określanie odpowiedzialności i przekazywanie fragmentów argumentacji do obsługi pomiędzy osobami. Rozszerzona funkcja wyszukiwania pozwała łatwo filtrować elementy przypisane do […]

  • Modularne argumentacje

   Argumentacja w NOR-STA może być dzielona na mniejsze części aby zarządzać złożonością, wyróżnić odpowiedzialności, rozdzielić zagadnienia lub umożliwić współdzielenie wybranych zagadnień. Wiele standardów ma wspólne obszary i ich wymagania nakładają się. Można podzielić argumentację na moduły obejmujące poszczególne zagadnienia tak, aby mogły być łatwo użyte podczas wykazywania zgodności z innymi standardami. Można też używać modułów […]

  • Wypróbuj za darmo
   przez 30 dni 

   WYPRÓBUJ
  • Zamów usługi
   NOR-STA online

   ZAMÓW
  • Dowiedz się więcej

   KONTAKT