Systemy oceny punktowej

Systemy oceny punktowej

Czasem potrzebna jest ocena zgodności z użyciem bardziej zaawansowanej skali niż proste „zgodne” lub „niezgodne” jak to pokazano dla listy kontrolnej. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie skali punktowej. Przykładem może być arkusz oceny dla zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard).

Zrównoważona karta wyników jest narzędziem zarządzania strategią przedsiębiorstwa opisaną przez Roberta Kaplana i Davida Nortona w ich książce z 1996 roku. Głównym celem karty wyników jest przedstawienie w jednolitej formie miar finansowych oraz niefinansowych. Jest to realizowane poprzez dekompozycję strategii organizacji na cztery perspektywy, a następnie określenie celów pomiarowych dla każdej z nich. Logika karty wyników jest oparta na założeniu, że cele finansowe przedsiębiorstwa (pierwsza perspektywa) są osiągane wtedy, gdy są realizowane cele dotyczące rynku i klientów (druga perspektywa), a one natomiast wymagają sprawnych wewnętrznych procesów biznesowych (trzecia perspektywa), co jest możliwe dzięki realizacji celów rozwojowych (czwarta perspektywa). Metoda zrównoważonej karty wyników jest popularna od lat 90-tych XX wieku i łatwo znajdziesz dużo publikacji prezentujących to podejście.

Zrównoważona karta wyników posłuży nam jako przykład do zastosowania podejścia zorientowanego na cele. Karta wyników to nie jest zagadnienie zgodności, ale podejście ma szerszy zakres stosowania niż sama zgodność ze standardami.

Karta wyników stosuje numeryczną skalę dla oceny stopnia realizacji celów pomiarowych. Będziemy więc potrzebowali bardziej złożonej skali oceny, niż prosta skala, którą użyliśmy dla listy kontrolnej opisanej w poprzedniej sekcji. Skala powinna pozwalać na punktową oceną z indywidualnym limitem oceny dla każdego celu pomiarowego.

Punktowa ocena zgodności

Na poniższym widoku ekranu widać oceny prezentowane w formie „30/50”, co oznacza 30 punktów przyznanych na 50 możliwych. Łącznie w całej karcie wyników można uzyskać 1000 punktów. Aktualny wynik oceny jest prezentowany w górnej części ekranu.

ocena punktowa w zrównoważonej karcie wyników (BSC)

Prezentowane tu podejście daje w wyniku nie prostą ocenę czy cel został osiągnięty, czy nie, ale liczbową informację jaki jest poziom realizacji celu. Umożliwia to monitorowanie postępów w realizacji poszczególnych celów.

Raport zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard)

Omawiany powyżej projekt zrównoważonej karty wyników jest dostępny na liście projektów demonstracyjnych NOR-STA.

Darmowe konto
na jeden projekt

Samoocena
zgodności z ISO 27001

Darmowy demonstrator projektu
dla wybranego standardu