2023

 • Modularne assurance case w NOR-STA

  Modularyzacja jest przydatna w zarządzaniu dużymi i złożonymi argumentacjami assurance case. Pozwala na rozdzielenie odpowiedzialności za moduły oraz na zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych modułów. NOR-STA implementuje model argumentacji assurance case oparty o OMG SACM, który został rozszerzony dla implementacji trzech rodzajów powiązań zdefiniowanych w standardzie GSN. Podział argumentacji na moduły umożliwia stosowanie diagramów modułowych […]

 • Modular assurance cases in NOR-STA

  Modularisation is helpful in managing large and complex assurance cases. It also allows to distribute responsibilities and manage access rights on the level of single modules. Modularisation is required to enable reuse of arguments. NOR-STA implements modular argument metamodel defined in OMG SACM and extends it to implement three types of bindings between argument modules […]

 • Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP 2023

  Argevide jest zaagażowana w organizację międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP. Wraz ze wzrostem złożoności systemów, również zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Jednym ze sposobów sprostania temu wyzwaniu jest modularyzacja assurance case. Wprowadzenie modułowości od etapu […]

 • MASCA workshop at SAFECOMP 2023

  Argevide is involved in the organization of the International Workshop on Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA) which will be held on 19 September at SAFECOMP conference. With growing complexity of the systems also related assurance tasks become more complex and time-consuming. One way to tackle this challenge is to modularize the assurance […]

 • Ciągła ocena assurance case

  Jak mówi przysłowie „ważna jest droga, a nie cel”. Dla nas dotyczy to również argumentacji assurance case. Postrzegamy je jako obiekty dynamiczne, które ewoluują w cyklu życia systemu. Ważny jest sposób, w jaki zarządzany jest status oraz zmiany argumentacji oraz dowodów, aby w końcu uzyskać ważną i przekonującą argumentację. Taki punkt widzenia jest sprzeczny z […]

 • Continuous tracking of the assurance case status

  As the saying goes ‘it is about the journey, not the destination’. For us this also applies to assurance cases. They are dynamic objects which evolve in the system life cycle. What is important is the way how you manage the status and changes of the argument and the evidence to finally get and maintain […]

 • Spotkanie NUG: Obsługa problemów i błędów w rozwoju assurance case

  Rozwój argumentacji assurance case nie jest procesem trywialnym. Obejmuje to kroki związane z definiowaniem właściwych celów i kontekstu, przekonującego wnioskowania i zapewnienia dowodów wspierających. Zwykle wiele kwestii związanych z nieprzekonującymi lub źle ustrukturyzowanymi argumentami, niepopartymi właściwymi przesłankami, niekompletnymi lub nieaktualnymi dowodami musi zostać rozwiązanych, aby uzyskać poprawną i akceptowalną argumentację assurance case. Sprawne i efektywne […]