2023

 • System Assurance Reference Model at PRDC conference

  We will participate in 28th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC 2023) in Singapore on 24-27 October. We will present our paper on System Assurance Reference Model (SARM). Join us at the conference to enjoy the event and learn more how reference model can improve generation and management of modular assurance case. […]

 • Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP

  Modularność jest skutecznym sposobem zarządzania złożonością assurance case, ale należy ją stosować w uporządkowany i systematyczny sposób, aby uzyskać rzeczywiste korzyści. Temat ten będzie omawiany przez praktyków podczas międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP 2023. Podczas warsztatu prezentowane będą praktyczne doświadczenia w stosowaniu […]

 • Modular assurance cases on MASCA workshop

  Modularity is an effective way of managing assurance case complexity, but is should be used in a systematic way to get benefits. This will be discussed by practitioners at the International Workshop on Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA) which will be held on 19 September at SAFECOMP 2023 conference. The current state […]

 • Kontrakty w assurance case

  Moduły assurance case można łączyć za pomocą interfejsów. Standard GSN w wersji 3 definiuje trzy rodzaje interfejsów: obcy element (cytowanie), wsparcie przez moduł, wsparcie przez kontrakt. W naszym majowym poście zaprezentowaliśmy diagram porównujący typy interfejsów, ale przedstawiony tam schemat był zbyt uproszczony. Brakowało ważnej cechy kontraktów. Aby to skorygować, zaktualizowaliśmy ten diagram. Dodaliśmy symbol kontraktu […]

 • Assurance case contracts

  Assurance case modules can be connected through three types of interfaces as they are defined in GSN Community Standard version 3: Away elements (citation) Support by module Support by contract In our post in May we presented a diagram comparing the types of interfaces but the presented diagram was a bit too simplified. An important […]

 • Tekstowa a graficzna reprezentacja assurance case

  Zwykle assurance case są prezentowane w formie diagramów, na przykład GSN lub CAE. Jest to jest forma prezentacji wygodna podczas zapoznawania się z daną argumentacją. Nie jest to jednak jedyny sposób prezentacji. Możliwa jest też prezentacja argumentacji w formie tekstowej oraz tabelarycznej. Formę tekstową stosujemy w NOR-STA od ponad 10 lat. Porównamy jej stosowanie do […]

 • Textual vs graphical representation of assurance cases

  Assurance cases are usually presented in the form of diagrams, for example GSN or CAE. This is a convenient form of presenting the argument to others and familiarizing yourself with its content. However it is not the only way to present assurance cases. Another method is to use the textual or tabular form. We have […]

 • Modularne assurance case w NOR-STA

  Modularyzacja jest przydatna w zarządzaniu dużymi i złożonymi argumentacjami assurance case. Pozwala na rozdzielenie odpowiedzialności za moduły oraz na zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych modułów. NOR-STA implementuje model argumentacji assurance case oparty o OMG SACM, który został rozszerzony dla implementacji trzech rodzajów powiązań zdefiniowanych w standardzie GSN. Podział argumentacji na moduły umożliwia stosowanie diagramów modułowych […]

 • Modular assurance cases in NOR-STA

  Modularisation is helpful in managing large and complex assurance cases. It also allows to distribute responsibilities and manage access rights on the level of single modules. Modularisation is required to enable reuse of arguments. NOR-STA implements modular argument metamodel defined in OMG SACM and extends it to implement three types of bindings between argument modules […]

 • Warsztaty MASCA na konferencji SAFECOMP 2023

  Argevide jest zaagażowana w organizację międzynarodowych warsztatów Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA), które odbędą się 19 września podczas konferencji SAFECOMP. Wraz ze wzrostem złożoności systemów, również zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone i czasochłonne. Jednym ze sposobów sprostania temu wyzwaniu jest modularyzacja assurance case. Wprowadzenie modułowości od etapu […]

 • MASCA workshop at SAFECOMP 2023

  Argevide is involved in the organization of the International Workshop on Modular Argumentation to Support Device Conformity Assessment (MASCA) which will be held on 19 September at SAFECOMP conference. With growing complexity of the systems also related assurance tasks become more complex and time-consuming. One way to tackle this challenge is to modularize the assurance […]

 • Ciągła ocena assurance case

  Jak mówi przysłowie „ważna jest droga, a nie cel”. Dla nas dotyczy to również argumentacji assurance case. Postrzegamy je jako obiekty dynamiczne, które ewoluują w cyklu życia systemu. Ważny jest sposób, w jaki zarządzany jest status oraz zmiany argumentacji oraz dowodów, aby w końcu uzyskać ważną i przekonującą argumentację. Taki punkt widzenia jest sprzeczny z […]