Tag Archives: assurance case

 • Assurance argument related process

  We invite for the next NOR-STA User Group meeting on April 8. The main topic of the meeting will be the process of use of assurance and conformance arguments. We will start with a short presentation to introduce the topic and then discuss: What are the current assurance case processes? Which viewpoints are involved? What […]

 • Proces pracy z assurance case

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 8 kwietnia. Głównym tematem spotkanie będzie proces stosowania assurance case w zarządzaniu bezpieczeństwem i zgodnością systemów. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji: Jakie są procesy stosujące assurance case? Jakie są uczestnicy tych procesów? Jakie mogą […]

 • Ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa

  Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy użytkowników NOR-STA (NOR-STA User Group), które odbędzie się 11 marca. Głównym tematem spotkania będzie ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa. Rozpoczniemy od krótkiej prezentacji dla wprowadzenia w temat, a następnie przejdziemy do dyskusji o: potrzebach ciągłego zapewniania bezpieczeństwa, zmianach argumentacji, które należy uwzględniać w cyklu życia assurance case, mechanizmach wymaganych dla zapewniania ciągłości. […]

 • Live data in assurance cases

  System assurance with the use of assurance case should consider system changes and also operational data when necessary. The way to manage this is to use live data as evidence and update accordingly the argument assessment. The live data is the data generated directly by any system, not provided manually. Unlike documents used as evidence […]

 • Żywe dane w assurance case

  Zapewnianie zgodności czy bezpieczeństwa projektów z użyciem argumentacji assurance case powinno uwzględniać możliwości zmian w systemie oraz, gdy to jest wymagane, dane operacyjne. Może być to realizowane poprzez zastosowanie żywych danych i odpowiednią aktualizację oceny bezpieczeństwa czy zgodności. Żywe dane to są dane generowane bezpośrednio przez dowolny system, nie dostarczane ręcznie. W przeciwieństwie do dokumentacji […]

 • Assurance case reports fed with XML data

  New reports in NOR-STA are fed with data in XML format. XML includes data about the argument, evidence, and the evaluations performed. MS Word report template can directly use data through XML mapping, and advanced data processing is possible with Visual Basic scripts. The basic templates for assurance case reports and conformance reports with VBA […]

 • Raporty assurance case zasilane danymi XML

  Nowe raporty w NOR-STA zasilane są danymi w formacie XML. XML obejmuje dane o argumentacji, dołączonych dowodach oraz wykonanych ocenach. Dane z XML są dalej przetwarzane przez skrypty szablonu raportu i tworzone są raporty w formacie Word, PDF oraz HTML. Skrypty są łatwe do modyfikacji i umożliwiają tworzenie dowolnie złożonych zestawień i raportów oraz analiz. […]

 • Presenting project status on dashboards

  NOR-STA version 7.4 makes project management easier. The project dashboard shows the main parameters of the project, including its completeness and the results of conformity assessment as well as links to other projects and templates. Assigning argument elements to users allows you to specify responsibility and also pass fragments of arguments to other persons for […]

 • Prezentowanie stanu projektu na dashboardzie

  NOR-STA wersja 7.4 usprawnia zarządzanie projektami. Panel podsumowania projektu (dashboard) pokazuje główne parametry projektu, w tym jego kompletność projektu i wyniki oceny zgodności oraz powiązania do innych projektów i szablonów. Przypisywanie elementów argumentacji do użytkowników umożliwia określanie odpowiedzialności i przekazywanie fragmentów argumentacji do obsługi pomiędzy osobami. Rozszerzona funkcja wyszukiwania pozwała łatwo filtrować elementy przypisane do […]